ALGEMENE HUURVOORWAARDEN :

      1. reservatie :

     Bij reservatie ontvangt U 1 of 2 overschrijvingsformulieren :
     - één overschrijvingsformulier betreffende het te betalen voorschot
     - een tweede overschrijvingsformulier betreffende het saldo van de rekening

     Het voorschot bedraagt 25% en wordt bepaald op basis van het totaal verschuldigde logementbedrag, inclusief het bedrag
     van de waarborg en het bedrag van het eventueel opsturen van de sleutels.
     De verhuurder behoudt zich het recht voor bij reservatie van een verblijf, een waarborg van minimum 70 euro te vragen en
     120 euro indien de klant in het buitenland woont.

     2. betaling, bijboeking, annulatie, waarborg :

     Het voorschot is betaalbaar binnen de week na boeking. De uiterste datum van betaling is vermeld op de boekingsbevestiging.
     Zo het voorschot mij niet tijdig toekomt, kan eventueel de reservatie geschrapt worden.

     Indien de datum van aanvang van de geboekte periode maximum 1 maand later bedraagt dan de datum van
     bestelling, is het totaal verschuldigde bedrag in zijn geheel binnen de week betaalbaar.

     Het saldo van de rekening dient uiterlijk 1 maand voor de reservatiedatum voldaan te worden.
     Ook deze datum is vermeld op de boekingsbevestiging.
     De voorwaarden omtrent betaling van voorschot, saldo en waarborg kunnen door onderlinge overeenkomst
     gewijzigd worden.

     Ingeval van bijboeking worden geen kosten aangerekend. (vb. een weekend + 2 extra dagen erna)

     Bij herboeking naar een andere periode wordt 20 euro in rekening gebracht.
     Dit geldt echter niet voor geboekte vakantieperiodes. Dan gelden de annulatie-regels (zie punt 7), m.a.w.
     bvb. een week in juli kan niet op het laatste moment geannuleerd worden en verschoven naar bvb. september.
     U kan die week in juli dan wel annuleren volgens de annulatieregels en een nieuwe reservatie maken voor september.

     Voor geboekte weekends, midweken, weken ... buiten een vakantieperiode kan die periode wel verschoven worden, mits betaling
     van 20 euro, en de beslissing moet meer dan 14 dagen voor aanvang van de geboekte datum zijn.
     Bij 14 dagen of korter voor de geboekte datum gelden de annulatieregels.      

     Afgeprijsde periodes kunnen niet omgeboekt worden naar een andere periode. Bij annulatie wordt het volledige bedrag ingehouden.
    
     De waarborg wordt ongeveer 14 dagen nà mijn ontvangst van de sleutels terugbetaald, indien er niets ontbreekt of  gebroken is,
     en/of de eindschoonmaak volledig gedaan is, en/of de vervaldagen van voorschot en saldo gerespecteerd werden, en/of een
     ORIGINEEL ondertekend exemplaar van de Algemene Huurvoorwaarden in mijn bezit is.

     De waarborg wordt nooit cash terugbetaald maar wordt steeds via de bank overgeschreven.

     Het is de grootste wens van de verhuurder om de studio of het appartement in perfecte staat terug te krijgen en zodoende de waarborg
     integraal terug te kunnen storten. Hiervoor is de huurder verantwoordelijk.

     De waarborg kan uitsluitend dienen tot vergoeding van schade, toegebracht door de huurder of door derden aan wie hij de toegang
     tot het gebouw verleende, of schade waarvan de dader niet bekend is, of bij verlies van minstens 1 sleutel. Bij ontoereikende waarborg
     zal de huurder het tekort bijbetalen, binnen de 30 dagen na kennisgeving van de verschuldigde bedragen.

     Indien een half jaar, 6 maanden, na de aanvang van uw reservatie, de begindatum, nog niet alles is geregeld omdat U bijvoorbeeld
     de Algemene Huurvoorwaarden nog steeds niet ondertekend voor akkoord PER POST hebt teruggestuurd (niet per e-mail) of
     omdat U de sleutels nog steeds niet hebt teruggestuurd, of ze mij hebt terugbezorgd, vervalt de terugbetaling van de waarborg.

     U laat het appartement of de studio NIET achter in de staat waarin U deze aantrof bij het eerst binnenkomen aan de aanvang
     van je vakantie. Dit wil zeggen dat U altijd zelf zorgt voor een goede eindschoonmaak zodat er op UW eindschoonmaak niks aan
     te merken valt.
     
     Indien er sleutels moeten bijgemaakt worden door het extreem laat terug bezorgen van de verkregen sleutels bij de reservatie,
     zullen de nieuwe sleutels worden aangerekend.

     3. prijzen en nutsvoorzieningen :

     De logiesprijzen omvatten het verblijf in het appartement of de studio evenals de nutsvoorzieningen (water- en elektriciteitsverbruik,
     verwarming ... ).
     In de huur is begrepen het gebruik van alle toestellen, sanitair, meubels, kookgelegenheid, stroomverbruik in de gemeenschappelijke delen,
     onderhoud van de gemeenschappelijke delen, brandverzekering voor gebouw en inboedel van de verhuurder.
     Zijn niet in de huurprijs begrepen : verzekering van de inboedel van de huurder (vb. tegen brand of diefstal), kostprijs voor vuilzakken of
     boetes voor sluikstorten.
     
     Alle extra gemaakte kosten door U als huurder, zoals het ongeoorloofd of buitensporig gebruik van internet of WiFi, kosten gemaakt
     door het ongeoorloofd of buitensporig gebruik van de digitale TV (vb. films op aanvraag, het aangaan van een abonnement, ...) zullen
     aangerekend worden.
     U kan gebruik maken van de WiFi en de digitale TV op een normale manier : surfen op het internet, mails cheken, TV-programma's
     bekijken ...  Dus op een normale manier en onbeperkt.
     Iedere extra kost die mij wordt aangerekend omdat U toch handelingen hebt gesteld die buiten het Proximuspack vallen en dus te betalen
     zijn, zullen doorgerekend worden, ook indien er nadien nog kosten aan mij worden aangerekend voor opzeg van een abonnement, een
     verbrekingsvergoeding, schadevergoeding, ...  of dergelijke.

     Bijplaatsen, wegnemen en/of wijzigen van elektrische leidingen, parlofoon, teledistributie, modem, decoder, of van andere nuts- of netwerk-
     voorzieningen is verboden.
     Bijplaatsen van elektrische toestellen met groot vermogen kan het net overbelasten, en is verboden.
     De huurder verbindt er zich toe het IT-netwerk niet te gebruiken voor ongeoorloofde, lasterlijke, frauduleuze of onwettige praktijken.
     Hiervoor kan alleen de huurder aansprakelijk gesteld worden en dit is tevens aanleiding tot contractbreuk.

     Water en elektriciteit moet je niet op- of afzetten. Deze staan altijd op. Er is geen gas. Meterstanden moeten niet genoteerd worden.
     Voor de eindschoonmaak dient u zelf zorg te dragen. Hiervoor is alle materiaal aanwezig.
     Bij gedeeltelijke of totaal geen eindschoonmaak of bij het vaststellen van allerlei onjuistheden in één van onze verblijven wordt, naargelang
     de situatie, een bedrag van 20 euro, 35 euro, 50 euro of 70 euro ingehouden.

     De overeengekomen huurprijs is forfaitair, onbetwistbaar en niet aanpasbaar, gedurende de volledige contractduur, gelijk en overdeelbaar
     over de volledig gehuurde periode. Er worden geen kortingen toegestaan.
     
     4. sleutels :

     De sleutels van het appartement of de studio ::
     - kunnen aangetekend opgestuurd worden (9 euro portkosten worden dan aangerekend, 15 euro in het buitenland)
     - of kunnen op voorhand op ons adres afgehaald en teruggebracht worden. (NIET de dag dag U vertrekt maar liefst enkele dagen voordien)
      Gelieve de sleutels binnen de drie dagen na het einde van de geboekte periode aan ons terug te bezorgen
      (U stuurt ze terug of U brengt ze terug).
     Zolang U in het bezit bent van de sleutels, en U dus onbeperkt toegang hebt tot één van onze verblijven, bent U medeverantwoordelijk
     voor eventuele onregelmatigheden in één van deze verblijven.

     Indien de sleutels aangetekend worden opgestuurd en U dient toch niet te tekenen voor ontvangst, dan is dat een nalatigheid van de post.
     Als ik sleutels aangetekend moet opsturen dan gebeurt dat, en betaal ik ook daarvoor, voor te ondertekenen voor ontvangst en voor
     verzekering tegen verlies van het pakje met de sleutels.
     Bij mij gebeurt het ook, heel af en toe dat, wanneer klanten sleutels aangetekend terug sturen, ik die dat pakketje vind onder mijn car port
     of gewoon in de brievenbus gestoken, dus zonder ervoor te moeten tekenen.
     U kan altijd bij de post gaan vragen wie er heeft getekend voor ontvangst van de sleutels en het resultaat zal zijn : een kribbel van een onduidelijke
     handtekening die niet van jou is.
     Aan mij ligt het niet : ik stuur altijd aangetekend met tekenen voor ontvangst en verzekerd voor verlies op.
    
     De sleutels mag U nooit aan iemand anders dan aan mij persoonlijk terug bezorgen :
     - ofwel stuurt U ze naar 'Patrick Heylen' via post met mijn adres in Vlimmeren
     - ofwel geeft U ze aan mij persoonlijk af op ons adres in Vlimmeren.
     Het is niet toegelaten dat U ze in een enveloppe in mijn brievenbus steekt.
     Het is ook niet toegelaten dat U de sleutels, zonder mijn uitdrukkelijke toestemming, in Nieuwpoort in mijn brievenbus achterlaat.
     (doet U dat toch dan verliest U de waarborg volledig)
     Indien U de sleutels per post terug stuurt dan mag U deze ook niet naar een afhaalpunt sturen of naar een pakjesautomaat.
     U bezorgt ze dus nooit aan iemand anders !

     Bij verlies van één of meerdere sleutels wordt de volledige waarborg ingehouden.
     Indien de sleutels verloren geraken tijdens uw verblijf dan hebt U normaal een ander stel sleutels nodig om uw verblijf te kunnen verder
     zetten. In dat geval :
     - de eerste waarborg, die U betaalde bij reservatie, is als schadevergoeding voor het verlies van het eerste stel sleutels of sleutel.
     - een tweede nieuwe waarborg van 70 euro dient betaald te worden van voor het nieuwe stel sleutels
     - indien de verhuurder, op vraag van de huurder, speciaal moet langskomen voor het brengen van een nieuw stel sleutels, zal aan de huurder
       50 euro verplaatsingsonkosten aangerekend worden.

     Het is niet toegelaten om sleutels te laten bijmaken van het stel sleutels dat U ontvangen hebt voor ons appartement of onze studio.
     Het uitlenen van sleutels aan derden is ten strengste verboden en is aanleiding tot contractbreuk !     
     
     De verhuurder wordt geacht dat deze de ontvangen sleutels nakijkt. Eventuele beschadigingen hieraan kunnen
     in het slechtste geval lijden tot het afbreken van de sleutel in het slot.
     In dat geval zijn alle daaruit vloeiende kosten ten laste van de huurder.
     Zo ondermeer alle prestaties van een slotenmaker, het door mij brengen van een andere sleutel, de kosten voor
     het maken van een nieuwe sleutel, eventuele kosten voor het vernieuwen van het slot met alle bijhorende sleutels
     en alle extra transportkosten en extra kosten.
     Een schadegeval wordt echter meestal gedekt door uw Familiale Verzekering. Soms zit U echter met een vrij-
     stelling. Bij sommige verzekeringsinstellingen, kan U, als goede klant, in bepaalde gevallen deze vrijstelling op nul brengen.

     5. onderhoud, herstellingen, schade en kosten :

     Alle beschadigingen (behoudens bewezen gebrek), ook zonder uitdrukkelijk opzet, toegebracht aan goederen
     toebehorend aan het appartement of de studio, kunnen aangerekend worden.
     Dit is tevens het geval voor verlies of diefstal van goederen en sleutels.

     De huurder staat zelf in voor het onderhouden en reinigen van de studio of het appartement en is verantwoordelijk voor schade of waarde-
     vermindering toegebracht door hemzelf of door derden aan wie hij toegang tot het gebouw verleende en zal elke schade of defekt onmid-
     delijk melden aan de verhuurder.
     De huurder zal er voor zorgen dat de afvoeren niet verstoppen en bij glasbreuk zal hij de vervangingskosten vergoeden.
     De huurder is solidair aansprakelijk met andere huurders of eigenaars voor schade aan de gemeenschappelijke delen in het gebouw.
   
     De verhuurder behoudt het recht onderhouds-, opfrissings- en verbeteringswerkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren, gedurende
     gelijk welke periode van het jaar.
     De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet-functioneren van één of andere installatie (vb. verwarming, elek-
     tricteit, lift, ...). De huurder kan in geen geval vermindering of kwijtschelding van de huurprijs eisen.

      6. (technische) problemen :

     Is er ergens geurhinder, een klink van een deur stuk, waterschade, … elders in het gebouw (of in het appartement of de studio) :
     laat het mij weten : U kan er alleen maar bij geholpen worden. Is er in het appartement of studio een lamp stuk en U vervangt deze
     graag door een gelijkaardige lamp, dan brengt U het kasticket van de nieuwe lamp mee, altijd SAMEN met de
     kapotte lamp, en U krijgt onmiddellijk het bedrag ervan terug.

     Dus bij problemen, storingen, ongemakken van welke aard dan ook (water, elektriciteit, verwarming, …)
     dient U ALTIJD mij persoonlijk te contacteren om tot een efficiënte oplossing te komen.
     Prestaties van andere dan door mij aangestelde leveranciers of techniekers zullen IN GEEN GEVAL
     aanvaard worden. Alle kosten voortvloeiend door het aanstellen van een andere technieker zullen aangerekend worden.
     Bij schade zullen de herstellingen normaal gebeuren door een door mij gekozen professionele firma. Alle kosten worden doorgerekend, o.a.
     de fakturen, maar ook schadevergoedingen voor tussenkomst in huurprijs voor volgende huurders, transportkosten, ...

     7. annulatie :

      Het vroeger beëindigen of het niet aanvangen van de gehuurde periode, door de huurder, omwille van ziekte, ongeval ...   geeft geen recht op enige teruggave
      van een deel van de huurprijs of de volledige huurprijs of om voor hetzelfde bedrag een andere periode te kiezen.

      Er is geen recht op teruggave bij annulatie als U op de studio of het appartement bent en U bent van mening dat 'het appartement of de studio
      niet voldoet aan uw wensen' of 'het U niet bevalt' of 'het weer' buiten tegenvalt (regen en/of wind, te koud, of andere ...). U betreedt onze verblijven
      in de staat waarin deze zich op dat moment bevinden.  Hebt U opmerkingen hierover dan hoor ik dat graag.

     Bij een eventuele niet-beschikbaarheid door brand, waterschade ... of bij een eventuele verkoop van het appartement wordt U onmiddellijk op
     de hoogte gebracht maar kan geen schadevergoeding geëist worden.

    Bij annulatie van een definitieve boeking worden volgende bedragen ingehouden, ongeacht een weekend, midweek, week of andere periode werden geboekt :

    - op of langer dan een maand voor de beginreservatiedatum : 30 €
    - op of langer dan 2 weken, maar korter dan een maand voor de beginreservatiedatum : 50 % van de huurprijs, met een minimum van 40 €
    - op of langer dan 5 dagen, maar korter dan 2 weken voor de beginreservatiedatum : 80 % van de huurprijs, met een minimum van 50 €
    - minder dan 5 dagen voor de beginreservatiedatum : de volledige huurprijs (100 %)

    Het eventuele resterende bedrag wordt, bij annulatie, na ongeveer 3 weken teruggestort, behalve indien er nog andere lopende reservaties zijn : dan wordt
    het reserende bedrag met het/de openstaand(e) saldo('s) verrekend.

     8. extra dagen :

     Extra dagen vakantie kunnen aan de oorspronkelijke periode worden toegevoegd op voorwaarde dat deze dagen niet
     worden gereserveerd door andere vakantiegangers.

     Een week vakantie loopt van vrijdagavond tot vrijdagavond of van maandagmiddag tot maandagmorgen.
     Behalve in juli en augustus: dan van zaterdag 14.00 u tot zaterdag 10.00u.
     Een weekend begint op vrijdagnamiddag 17.00 u en eindigt op maandagmorgen 10.00 u.
     Een midweek is van maandagmiddag 12.00 u tot vrijdagnamiddag 15.00 u.

     De studio of het appartement kunnen in geen geval als hoofdverblijfplaats fungeren en de huurder mag zijn domicilie niet op dit adres plaatsen.


     9. aansprakelijkheid :

     De vakantiegangers dienen het appartement of de studio en andere voorzieningen met zorg en in overeenstemming
     met hun bestemming te gebruiken. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van of
     aan goederen die zich bevinden in het appartement of de studio. De huurder moet het appartement of de studio
     gebruiken als een goede huisvader.

      De huurder verklaart dat deze bij het einde van de gehuurde periode alle elektrische toestellen volledig zal uitschakelen,
      dus niet in stand-by laten staan (TV !), en dat deze de deur van het appartement of de studio DUBBEL op slot zal doen,
      dus niet gewoon maar dicht trekken.

      De huurder verklaart dat deze het 'intern reglement van inwendige orde', hier vermeld op de website en aanwezig in de
      praktische gids in het appartement en de studio, zal lezen en strikt zal naleven.

  
     10. veiligheid en hygiëne, brandveiligheid :

     Om de brandveiligheid optimaal te garanderen, is het niet toegelaten om frieten te bakken, het branden van kaarsen of het
     roken in bed in het appartement of de studio.
     Het is verboden om vuurwerk vanaf het terras af te steken.
     Het gebouw is voorzien van een noodtrap, rook- en/of hittedetektoren, brandhaspels op iedere verdieping, een brandblus-
     apparaat en rookdetektoren in de studio en in het appartement.
     Misbruik wordt bestraft en hervullings- of vervangingskosten worden aangerekend.
     Misbruik of verkeerd gebruik van de rookdetektieinstallatie kan ernstige beschadiging of defect als gevolg hebben. Reparatie-
     kosten zullen aangerekend worden.
     Vuilnis hoort niet in de kelderverdieping maar dient buiten gezet te worden, of U dient gebruik te maken van de diverse
     afvalcontainers voor huisvuil (restafval), glas, papier en karton, op de dijk of in de zijstraten in Nieuwpoort-Bad.
     Er wordt afgesproken dat er geen etenswaren, noch gebruiksvoorwerpen die niet eigen aan het appartement of de studio zijn,
     in de kasten of ijskast blijven liggen, ook niet voor de volgende huurders !
     Sluit uw fiesen steeds af, zelfs in de fietsenbergplaats in het gebouw.
     Alle doorgangen altijd vrijhouden.
     Voorkom alle mogelijkheden tot brand en volg in noodgeval de brandinstructies.
     Zorg ervoor dat tijdens uw afwezigheid uw radiowekker niet kan aflopen en dat het raam gesloten is.

     Het appartement en de studio zijn uitgerust met de normale huishoudelijke apparaten, behalve huislinnen, lakens en onderlakens
     ter bescherming van de matrassen of ander beddengoed. Er zijn wel overal waterdichte matrasbeschermers op de bedden.

     11. betreden en verlaten van het appartement of de studio :

     Op de Prijslijst, het Reservatieformulier, de Praktische Informatie en op het blad van de Algemene Huurvoorwaarden
     staan zeer duidelijk de tijdstippen vermeld vanaf wanneer tot wanneer U het appartement of de studio hebt gehuurd. Indien
     hieraan niet strikt wordt gehouden en bij vaststelling hiervan door mij of door andere huurders, zie ik mij genoodzaakt
     om een afhouding van 15 euro van de waarborg te rekenen.    

    In geval van het niet-tijdig beëindigen van uw gehuurde periode de naleving van nieuwe huurcontracten in het gedrang brengt,
    kan door de verhuurder overgegaan worden tot onmiddellijke ontruiming op kosten van de huurder.

  
    12. terugsturen van de ondertekende Algemene Huurvoorwaarden :

    Indien de sleutels aangetekend opgestuurd moeten worden door ons, dan vragen wij om een exemplaar van de Algemene
    Huurvoorwaarden, ondertekend voor akkoord, aan ons terug te sturen.
    Dit terugsturen kan niet door het in te scannen en door te sturen. Wij hebben een origineel exemplaar nodig, ondertekend
    voor akkoord en voorzien van uw handtekening, niet van een paraf.

    13. aanpassing Huurvoorwaarden :

    Heel soms, naar aanleiding van omstandigheden, worden de Algemene Huurvoorwaarden aangepast of bijgewerkt.
    U kan deze altijd uitprinten op het moment van uw reservering en de Huurvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn diegene
    die U eventueel hebt uitgeprint op dat moment, en niet de eventueel aangepaste/bijgewerkte Huurvoorwaarden.
    Een aanpassing gebeurt echter heel zelden.

    14. termijn :

    Deze overeenkomst / contract wordt aangegaan voor de overeengekomen huurperiode, op de achterzijde van de Algemene
    Huurvoorwaarden vermeld.
    Gedurende deze periode is de studio of het appartement vrij ter beschikking.

    Indien er onderhouds- en/of herstellingswerken uitgevoerd dienen te worden, kan de sleutelafgifte bij het begin van het contract
    met de nodige tijd uitgesteld worden. Een evenredige compensatie wordt dan voorzien.

    15. rustig genot, toegang :

    De huurder dient zich te onthouden van alles wat de rust en het rustig genot van de studio of het appartement van de andere huurders
    of eigenaars of buren zou kunnen storen. Bij het verlaten van de studio of het appartement dient de huurder deze steeds af te sluiten.
    De huurder verbindt er zich toe, voor de duur van de overeenkomst, over de gehuurde studio of appartement en solidair met de andere
    huurders of eigenaars voor de gemeenschappelijke delen als een "goede huisvader" te waken.
    De verhuurder heeft toegang tot de gehuurde studio of appartement in geval van overmacht, voor herstellingen, nazicht, onderhoud,
    verbeteringswerken, het tonen van de studio of appartement aan potentiële huurders of mits mondelinge toestemming van de huurder.

    16. verzekering :

    De verhuurder verbindt er zich toe de aansprakelijkheid voor brand, ontploffing en waterschade voldoende te verzekeren.
    De persoonlijke inboedel van de huurder en de afstand van verhaal door verzekeringsmaatschappijen t.o.v. de huurder worden niet door
    de verhuurder verzekerd.
    De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade aan eigendommen van huurders.

    17. vervangingen of wijzigingen :

    Het vervangen van overgordijnen en/of sloten en/of vloerbedekking, of het opnieuw schilderen van de studio of appartement of meubels is
    niet toegelaten, evenmin het aanbrengen van krammen, nagels, schroeven, kleefband aan deuren, ramen of muren.
    Meubels mogen in de kamer verplaatst, maar niet verschoven worden, enkel als het niet anders kan. Meubels mogen niet uiteen of weg-
    genomen worden.  Verplaatste meubels dienen nadien terug op hun oorspronkelijke plaats terug geplaatst te worden.

   18. onderverhuring :

   Het is de huurder niet toegelaten de studio of het appartement onder te verhuren, tenzij de verhuurder hem hiervoor schriftelijke toestemming
   heeft verleend. De huurder blijft in elk geval hoofdelijk aansprakelijk voor zijn onderverhuurder tijdens de ganse duur van de overeenkomst.
   De huurder zal nooit derden toelaten in de studio of het appartement tijdens zijn afwezigheid.

   19. verbod beroepsgebruik, ernstige en eerbare woonst :

   De huurder verbindt er zich toe geen beroep of handel uit te oefenen in de studio of het appartement en er geen andere bestemming aan te
   geven dan deze van een ernstige en eerbare woonst.

   20. verbreking van de overeenkomst :

   De verhuurder kan onmiddellijk en dat zonder dat de huurder hiervoor enige schadevergoeding kan eisen, deze overeenkomst verbreken wanneer :
   - de huurder de medebewoners van de andere appartementen en/of studio's zodanig stoort dat het rustig genot van hun verblijf onmogelijk wordt,
   - één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst niet worden nageleefd,
   - de huurder opzettelijke schade toebrengt aan het gebouw of zijn uitrusting
   Bij verbreking van de overeenkomst moet de huurder het pand binnen de schriftelijk gestelde termijn of bij het ontbreken hiervan binnen twee uur
   verlaten en de sleutels inleveren. De huurder kan in dit geval geen aanspraak maken op het terugkrijgen van de waarborg en reeds betaalde huur-
   prijs. Bij het nalaten van deze kan door de verhuurder overgegaan worden tot ontuiming op kosten van de huurder.

   In geval van een geschil zijn enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd van Antwerpen of Turnhout.

   

 Deze overeeenkomst bestaat uit 20 hoofdstukken en wordt opgesteld in twee dezelfde
 originelen, waarvan elke partij verklaart er één ontvangen te hebben.

 

 

   

      terug naar de startpagina