ALGEMENE HUURVOORWAARDEN :

      1. reservatie :

     Bij reservatie ontvangt U 1 of 2 overschrijvingsformulieren :
     - één overschrijvingsformulier betreffende het te betalen voorschot
     - een tweede overschrijvingsformulier betreffende het saldo van de rekening

     Het voorschot bedraagt 25% en wordt bepaald op basis van het totaal verschuldigde logementbedrag, inclusief het bedrag
     van de waarborg en het bedrag van het eventueel opsturen van de sleutels.
     De verhuurder behoudt zich het recht voor bij reservatie van een verblijf, een waarborg van minimum 70 euro te vragen en
     120 euro indien de klant in het buitenland woont.

     2. betaling :

     Het voorschot is betaalbaar binnen de week na boeking. De uiterste datum van betaling is vermeld op de boekingsbevestiging.
      Zo het voorschot mij niet tijdig toekomt, kan eventueel de reservatie geschrapt worden.

     Indien de datum van aanvang van de geboekte periode maximum 1 maand later bedraagt dan de datum van
     bestelling, is het totaal verschuldigde bedrag in zijn geheel binnen de week betaalbaar.

     Het saldo van de rekening dient uiterlijk 1 maand voor de reservatiedatum voldaan te worden.
     Ook deze datum is vermeld op de boekingsbevestiging.
     De voorwaarden omtrent betaling van voorschot, saldo en waarborg kunnen door onderlinge overeenkomst
     gewijzigd worden.

     Ingeval van bijboeking of éénmalige herboeking naar een andere periode worden geen kosten aangerekend.     
     Het appartement en de studio mogen niet onderverhuurd worden zonder toestemming.

     De waarborg wordt binnen de 14 dagen nà mijn ontvangst van de sleutels terugbetaald, indien er niets ontbreekt of  gebroken is,
     en/of de eindschoonmaak volledig gedaan is, en/of de vervaldagen van voorschot en saldo gerespecteerd werden.
     De waarborg wordt nooit cash terugbetaald maar wordt steeds via de bank overgeschreven.
     
     Indien er sleutels moeten bijgemaakt worden door het extreem laat terug bezorgen van de verkregen sleutels bij de reservatie,
     zullen de nieuwe sleutels worden aangerekend.

     3. prijzen :

     De logiesprijzen omvatten het verblijf in het appartement of de studio evenals de nutsvoorzieningen (water- en
     elektriciteitsverbruik, verwarming ... ).
     Water en elektriciteit moet je niet op- of afzetten. Deze staan altijd op. Er is geen gas. Meterstanden moeten niet genoteerd worden.
     Voor de eindschoonmaak dient u zelf zorg te dragen. Hiervoor is alle materiaal aanwezig.
     Bij gedeeltelijke of totaal geen eindschoonmaak wordt, naargelang de situatie, een bedrag van 35 euro of 50 euro ingehouden.

     4. sleutels :

     De sleutels van het appartement of de studio ::
     - kunnen aangetekend opgestuurd worden (9 euro portkosten worden dan aangerekend, 15 euro in het buitenland)
     - of kunnen op voorhand op ons adres afgehaald en teruggebracht worden. (NIET de dag dag U vertrekt maar liefst enkele dagen voordien)
      Gelieve de sleutels binnen de drie dagen na het einde van de geboekte periode aan ons terug te bezorgen
      (U stuurt ze terug of U brengt ze terug).
    
     De sleutels mag U nooit aan iemand anders dan aan mij persoonlijk terug bezorgen :
     - ofwel stuurt U ze naar 'Patrick Heylen' via post met mijn adres in Vlimmeren
     - ofwel geeft U ze aan mij persoonlijk af op ons adres in Vlimmeren.
        Het is niet toegelaten dat U ze in een enveloppe in mijn brievenbus steekt.
     U bezorgt ze dus nooit aan iemand anders !

     Bij verlies van één of meerdere sleutels wordt de volledige waarborg ingehouden.
     Indien de sleutels verloren geraken tijdens uw verblijf dan hebt U normaal een ander stel sleutels nodig om uw verblijf te kunnen verder
     zetten. In dat geval dient er eerst een nieuwe waarborg van 70 euro te worden betaald. De eerste waarborg is als schadevergoeding
     voor het verlies van het eerste stel sleutels of sleutel.

     De verhuurder wordt geacht dat deze de ontvangen sleutels nakijkt. Eventuele beschadigingen hieraan kunnen
     in het slechtste geval lijden tot het afbreken van de sleutel in het slot.
     In dat geval zijn alle daaruit vloeiende kosten ten laste van de huurder.
     Zo ondermeer alle prestaties van een slotenmaker, het door mij brengen van een andere sleutel, de kosten voor
     het maken van een nieuwe sleutel, eventuele kosten voor het vernieuwen van het slot met alle bijhorende sleutels
     en alle extra transportkosten en extra kosten.
     Een schadegeval wordt echter meestal gedekt door uw Familiale Verzekering. Soms zit U echter met een vrij-
     stelling. Bij sommige verzekeringsinstellingen, kan U, als goede klant, in bepaalde gevallen deze vrijstelling op nul brengen.

     5. kosten :

     Alle beschadigingen (behoudens bewezen gebrek), ook zonder uitdrukkelijk opzet, toegebracht aan goederen
     toebehorend aan het appartement of de studio, kunnen aangerekend worden.
     Dit is tevens het geval voor verlies of diefstal van goederen en sleutels.

      6. (technische) problemen :

     Is er ergens geurhinder, een klink van een deur stuk, waterschade, … elders in het gebouw (of in het appartement of de studio) :
     laat het mij weten : U kan er alleen maar bij geholpen worden. Is er in het appartement of studio een lamp stuk en U vervangt deze
     graag door een gelijkaardige lamp, dan brengt U het kasticket van de nieuwe lamp mee, altijd SAMEN met de
     kapotte lamp, en U krijgt onmiddellijk het bedrag ervan terug.

     Dus bij problemen, storingen, ongemakken van welke aard dan ook (water, elektriciteit, verwarming, …)
     dient U ALTIJD mij persoonlijk te contacteren om tot een efficiënte oplossing te komen.
     Prestaties van andere dan door mij aangestelde leveranciers of techniekers zullen IN GEEN GEVAL
     aanvaard worden. Alle kosten voortvloeiend door het aanstellen van een andere technieker zullen aangerekend worden.
     Bij schade zullen de herstellingen normaal gebeuren door een door mij gekozen professionele firma. Alle kosten worden doorgerekend, o.a.
     de fakturen, maar ook schadevergoedingen voor tussenkomst in huurprijs voor volgende huurders, transportkosten, ...

     7. annulatie :

      Het vroeger beëindigen of het niet aanvangen van de gehuurde periode, door de huurder, omwille van ziekte, ongeval ...   geeft geen recht op enige teruggave
      van een deel van de huurprijs of de volledige huurprijs of om voor hetzelfde bedrag een andere periode te kiezen.

      Er is geen recht op teruggave bij annulatie als U op de studio of het appartement bent en U bent van mening dat 'het appartement of de studio
      niet voldoet aan uw wensen' of 'het U niet bevalt' of 'het weer' buiten tegenvalt (regen en/of wind, te koud, of andere ...).

     Bij een eventuele niet-beschikbaarheid door brand, waterschade ... of bij een eventuele verkoop van het appartement wordt U onmiddellijk op
     de hoogte gebracht maar kan geen schadevergoeding geëist worden.

    Bij annulatie van een definitieve boeking worden volgende bedragen ingehouden, ongeacht een weekend, midweek, week of andere periode werden geboekt :

    - op of langer dan een maand voor de beginreservatiedatum : 30 €
    - op of langer dan 2 weken, maar korter dan een maand voor de beginreservatiedatum : 50 % van de huurprijs, met een minimum van 40 €
    - op of langer dan 5 dagen, maar korter dan 2 weken voor de beginreservatiedatum : 80 % van de huurprijs, met een minimum van 50 €
    - minder dan 5 dagen voor de beginreservatiedatum : de volledige huurprijs (100 %)

    Het eventuele resterende bedrag wordt, bij annulatie, na ongeveer 3 weken teruggestort.

     8. extra dagen :

     Extra dagen vakantie kunnen aan de oorspronkelijke periode worden toegevoegd op voorwaarde dat deze dagen niet
     worden gereserveerd door andere vakantiegangers.

     Een week vakantie loopt van vrijdagavond tot vrijdagavond of van maandagmiddag tot maandagmorgen.
     Behalve in juli en augustus: dan van zaterdag 14.00 u tot zaterdag 10.00u.
     Een weekend begint op vrijdagnamiddag 17.00 u en eindigt op maandagmorgen 10.00 u.
     Een midweek is van maandagmiddag 12.00 u tot vrijdagnamiddag 16.00 u.

     9. aansprakelijkheid :

     De vakantiegangers dienen het appartement of de studio en andere voorzieningen met zorg en in overeenstemming
     met hun bestemming te gebruiken. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van of
     aan goederen die zich bevinden in het appartement of de studio. De huurder moet het appartement of de studio
     gebruiken als een goede huisvader.

      De huurder verklaart dat deze bij het einde van de gehuurde periode alle elektrische toestellen volledig zal uitschakelen,
      dus niet in stand-by laten staan (TV !), en dat deze de deur van het appartement of de studio DUBBEL op slot zal doen,
      dus niet gewoon maar dicht trekken.

      De huurder verklaart dat deze het 'intern reglement van inwendige orde', hier vermeld op de website en aanwezig in de
      praktische gids in het appartement en de studio, zal lezen en strikt zal naleven.

  
     10. veiligheid en hygiëne :

     Om de brandveiligheid optimaal te garanderen, is het niet toegelaten om frieten te bakken in het appartement of de studio.
     Er worden geen kortingen toegestaan. Het is verboden om vuurwerk vanaf het terras af te steken.
     Vuilnis hoort niet in de kelderverdieping maar dient buiten gezet te worden, of U dient gebruik te maken van de diverse
     afvalcontainers op de dijk of in de zijstraten in Nieuwpoort-Bad.
     Er wordt afgesproken dat er geen etenswaren, noch gebruiksvoorwerpen die niet eigen aan het appartement of de studio zijn,
      in de kasten of ijskast blijven liggen, ook niet voor de volgende huurders !

     Het appartement en de studio zijn uitgerust met de normale huishoudelijke apparaten, behalve huislinnen, lakens, onderlakens
     of waterdicht linnen ter bescherming van de matrassen of ander beddengoed.

     11. betreden en verlaten van het appartement of de studio :

     Op de Prijslijst, het Reservatieformulier, de Praktische Informatie en op het blad van de Algemene Huurvoorwaarden
     staan zeer duidelijk de tijdstippen vermeld vanaf wanneer tot wanneer U het appartement of de studio hebt gehuurd. Indien
     hieraan niet strikt wordt gehouden en bij vaststelling hiervan door mij of door andere huurders, zie ik mij genoodzaakt
     om een afhouding van 15 euro van de waarborg te rekenen.    

    12. terugsturen van de ondertekende Algemene Huurvoorwaarden :

    Indien de sleutels aangetekend opgestuurd moeten worden door ons, dan vragen wij om een exemplaar van de Algemene
    Huurvoorwaarden, ondertekend voor akkoord, aan ons terug te sturen.
    Dit terugsturen kan niet door het in te scannen en door te sturen. Wij hebben een origineel exemplaar nodig, ondertekend
    voor akkoord en voorzien van uw handtekening, niet van een paraf.

 

      terug naar de startpagina